Deklaravimas ir lengvatos

 

FIZINIAI ASMENYS

84 p. "Vietinės rinkliavos lengvata suteikiama Vietinės rinkliavos mokėtojams (fiziniams asmenims) - nekilnojamojo turto objektų savininkams ir Savivaldybės socialinio būsto nuomininkams Nuostatų 85 punkte nustatyta tvarka. Kitos Vietinės rinkliavos lengvatos, išskyrus numatytas Nuostatų 85 punkte, netaikomos."

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024-02-29 d. sprendimo Nr. T11-98 nuostatų 85 p. "Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento Vietinės rinkliavos mokėtojų (fizinių asmenų) - nekilnojamojo turto objektų savininkų ir Savivaldybės socialinio būsto nuomininkų  disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių kalendorinių metų metinių namų ūkio pajamų, Vietinės rinkliavos mokėtojo (fizinio asmens) - nekilnojamojo turto objektų savininko ar Savivaldybės socialinio būsto nuomininko prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių kalendorinių metų metinių namų ūkio pajamų. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems Vietinės rinkliavos mokėtojams už ne daugiau kaip 3 skirtingų grupių (pagal Nuostatų 1 priedą)  nekilnojamojo turto vienetus ir neturintiems Vietinės rinkliavos įsiskolinimo. Vietinės rinkliavos lengvata suteikiama Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžiams. Pasibaigus kalendoriniams metams Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis, kad jam būtų perskaičiuota Vietinė rinkliava, iki einamųjų metų birželio 1 d. Administratoriui turi pateikti:

85.1. Prašymą dėl Vietinės rinkliavos lengvatos suteikimo (Nuostatų 3 priedas);

85.2. dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę;

85.3. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) sutikimus (Nuostatų 12 priedas), kad Administratorius kreiptųsi į atitinkamas institucijas dėl 85.4.1., 85.4.2. ir 85.4.3. papunkčiuose nurodytų dokumentų išdavimo, jei Administratorius tokią galimybę turi. Vietinės rinkliavos mokėtojas savo sutikimą pažymi prašyme dėl metinės Vietinės rinkliavos perskaičiavimo;

85.4. jei Vietinės rinkliavos mokėtojas ar namų ūkyje gyvenantys asmenys nesutinka, kad Administratorius dėl 85.4.1., 85.4.2. ir 85.4.3. papunkčiuose nurodytų dokumentų išdavimo kreiptųsi į atitinkamas institucijas arba jei Administratorius tokios galimybės neturi, Vietinės rinkliavos mokėtojas turi pateikti:

85.4.1. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų pažymas apie deklaruotas gyvenamąsias vietas deklaracijas arba pažymas gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) (išduoda Savivaldybės administracijos seniūnijos arba VĮ Registrų centras);

85.4.2. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų pažymas apie per praėjusius kalendorinius metus gautas socialines išmokas (išduoda Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius);

85.4.3. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas kitas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus, įskaitant pažymą apie gautas pajamas vaiko išlaikymui ir kt. Pažymos pristatomos iš darbovietės, Sodros, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų. 

 

86 p. " Vietinės rinkliavos mokėtojai, pasinaudoję Nuostatų 85 punkte nustatytu Vietinės rinkliavos perskaičiavimu, turi leisti Administratoriui vadovaujantis Nuostatų 36.1. papunkčiu vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys atitinka Vietinės rinkliavos perskaičiavimo kriterijus. Nustačius, kad pateikti duomenys neteisingi, Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo sumokėti Vietinės rinkliavos nepriemokas."

Prašymas pildomas, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas nori, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama  Vietinės rinkliavos dalis (išskyrus sodų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui, kuriame pastoviai negyvenama, bei  garažų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui) .

Nuostatų 22 p. "Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objektų savininkai arba jų Įgalioti asmenys, Savivaldybės socialinio būsto nuomininkai (Vietinės rinkliavos mokėtojai), deklaruojantys, kad nekilnojamuoju turto objektu per praėjusius kalendorinius metus nesinaudojo, ir norintys, kad už praėjusius kalendorinius metus nebūtų skaičiuojama Vietinės rinkliavos kintamoji dalis, pateikia Administratoriui šio objekto nesinaudojimo faktą įrodančius dokumentus (ar jų kopijas) iki einamųjų metų balandžio 1 d.:

22.1. Prašymą – sąžiningumo deklaraciją (Nuostatų 2 priedas);

22.2. licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius kalendorinius metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per kalendorinius metus neturi viršyti 140 kWh;

22.3. vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius kalendorinius metus, kai vanduo tiekiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per kalendorinius metus neturi viršyti 1 m3.

 

SVARBU:

24 p. "Pristačius Nuostatų 22 ar 23 punkte nurodytus dokumentus, Vietinės rinkliavos kintamoji dalis atitinkamam nekilnojamam turto objektui netaikoma, Vietinės rinkliavos pastovioji dalis perskaičiuojama remiantis Nuostatų 1 priedo 23 eilute už visus kalendorinius metus. Jei kalendoriniais metais, už kuriuos norima, kad nebūtų skaičiuojama Vietinės rinkliavos kintamoji dalis dėl Nuostatų 22 ar 23 punkte nurodytų aplinkybių, pasikeitė nekilnojamojo turto objekto savininkas, pastovioji dalis taip pat perskaičiuojama už visus kalendorinius metus."

25.2. p. "nustačius, kad iš nekilnojamojo turto objekto per praėjusius kalendorinius metus buvo surenkamos komunalinės atliekos (nustatytas vienas ir daugiau mišrių komunalinių, pakuočių, biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų konteinerių pakėlimas); arba kad atliekos buvo priduodamos į Savivaldybės teritorijoje esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles; taip pat jei Vietinės rinkliavos mokėtojas turi Vietinės rinkliavos įsiskolinimą, atleidimas nuo Vietinės rinkliavos kintamosios dalies dėl Nuostatų 22 ar 23 punkte nurodytų aplinkybių netaikomas;"

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-15 22:13