Deklaravimas ir lengvatos

 

FIZINIAI ASMENYS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 d. sprendimo Nr. T11-27 nuostatų 85 p. "Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės Vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, metinės Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus ir neturintiems vietinės rinkliavos Administratoriui įsiskolinimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pasibaigus kalendoriniams metams vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis, kad jam būtų perskaičiuota vietinė rinkliava, iki birželio 1 d. Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:

85.1. prašymą (3 priedas);

85.2. dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę;

85.3. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas arba pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams);

85.4. visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Pažymos pristatomos iš darbovietės, Sodros, Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus, Valstybinės mokesčių inspekcijos, pažymą apie gautas pajamas vaiko išlaikymui ir kt."

 

86 p. " Asmenys, pasinaudoję nustatytu vietinės rinkliavos perskaičiavimu, turi leisti vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys atitinka vietinės rinkliavos perskaičiavimo kriterijus. Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymč nepriemokas. Asmuo kuris jau kartą neteisėtai pasinaudojo Nuostatų 85 p. punkte nustatytu vietinės rinkliavos perskaičiavimu ir jo pažeidimas buvo įrodytas, praranda teisę pasinaudoti  Nuostatų 85 punkte nustatytu vietinės rinkliavos perskaičiavimu."

Prašymas pildomas, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas nori, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama  Vietinės rinkliavos dalis (išskyrus sodų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui, kuriame pastoviai negyvenama, bei  garažų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui) .

Nuostatų 22 p. "Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objekto savininkai ar jų Įgalioti asmenys deklaruojantys, kad nekilnojamuoju turto objektu nesinaudojo per praėjusius kalendorinius metus, pateikia Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui tai įrodančius dokumentus iki einamųjų metų balandžio 1 d.:

22.1. prašymą-sąžiningumo deklaraciją (2 priedas);

22.2. licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius vienerius kalendorinius metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 140 kWh.

22.3. vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius metus, kai vanduo teikiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3."

24 p. Pristačius Nuostatų 22, 23 p. atitinaknčius nurodytus dokumentus, taikoma vietinės rinkliavos pastovioji dalis remiantis Nuostatų 1 priedo 23 eilute.

 

SVARBU:

25 p. Sprendimas neskaičiuoti Vietinės rinkliavos <...> gali būti priimamas už ne ilgesnį kaip praėjusių kalendorinių metų mokestinį laikotarpį. <...> Nustačius, kad iš nekilnojamojo turto objekto, per kalendorinius metus buvo surenkamos komunalinės atliekos (nustatytas vienas ir daugiau komunalinių atliekų konteinerių pakėlimas) bei atliekos priduodamos į Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, atleidimas už praėjusius kalendroinius metus nuo vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dėl Nuostatų 22, 23, 24 p. nurodytų aplinkybių netaikomas."

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-28 13:47